REGULAMIN USŁUG ON-LINE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PORAD PSYCHOLOGICZNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

1. Usługodawcą i właścicielem domeny strony internetowej www.terapiamalucha.pl jest mgr Anna Kańciurzewska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą TERAPIA MALUCHA ANNA KAŃCIURZEWSKA pod numerem NIP 8393066022 z głównym miejscem prowadzenia działalności w Gdyni 81-363 na ul. Starowiejskiej 45/208. Adres elektroniczny usługodawcy związany z serwisem to: kontakt@terapiamalucha.p

2. Usługodawca z wykształcenia jest mgr psychologii, wykonuje zawód psychologa dziecięcego, terapeuty motoryki ręki.

3. Serwis www.terapiamalucha.pl dedykowany jest dla wszystkich użytkowników, jednakże zakres świadczonych przez Usługodawcę usług przeznaczony jest głównie dla rodziców, z ukierunkowaniem na rozwiązywanie problemów dzieci z Całościowymi Zaburzeniami Rozwoju (Autyzm, Zespół Aspergera), Mutyzmem Wybiórczym, Zespołem Downa, zaburzeniami lękowymi, trudnościami w zachowaniu, problemami społecznymi i dla rodziców, szukających wsparcia w wychowaniu swoich dzieci.

4. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług z należytą starannością, posiłkując się jednocześnie pomocą specjalistów, z którymi współpracuje przy Terapii Malucha (pedagogiem specjalnym, arteterapeutą, logopedą).

5. W celu zapewnienia czytelnych warunków świadczenia usług drogą elektroniczną w formie porad on line Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Klientom Regulaminu korzystania z usługi.

6. Usługodawca ma prawo rozwijać i dowolnie modyfikować Usługę, co nie wpływa na uprawnienia nabyte przez Klienta i Użytkownika na mocy niniejszego Regulaminu.

7. Usługodawca nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usługi spowodowane nieprawidłowym wprowadzeniem danych lub spowodowanych korzystaniem Użytkownika lub Klienta niezgodnie z zaleceniami Usługodawcy.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które Klient lub Użytkownik poniósł w wyniku własnych działań sprzecznych z niniejszym Regulaminem.

9. Usługi Porady on line świadczone są odpłatnie, zgodnie z wyceną przedmiotu porady dokonaną przez Usługodawcę w wiadomości e-mail zwrotnej, po wysłaniu pierwszego e-maila z zapytaniem do Usługodawcy, której wartość waha się w granicach 70-120 zł. Wycena usługi odpłatnej następuje przez podanie kwoty brutto, tj. uwzględniającej podatek VAT. Do uzyskania wyceny niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail użytkownika, oraz określenie charakteru zamawianej usługi.

10. Przez poradę psychologiczną on line definiuje się usługę, w której Usługodawca udziela bezpośredniej odpowiedzi na jedno pytanie natury psychologicznej (jeden problem psychologiczny, możliwe połączenie problemów dotyczących jednego dziecka), bez konieczności przesyłania jakichkolwiek dokumentów (załączników) przez Użytkownika/potencjalnego Usługobiorcę. Porada psychologiczna on line zasadniczo nie zajmuje więcej niż 1 stronę A4.

11. W przypadku konieczności przekazania dodatkowych materiałów przez Usługobiorcę realizacja zamówienia z przyczyn temporalnych ulega przesunięciu.

12.  Wszelkie opracowane przez Usługodawcę porady, opinie, pisma, analizy, ( zwanych dalej Wynikami Prac) odnoszą się do konkretnej usługi i są przeznaczone wyłącznie dla danego Usługobiorcy.

13. Wyniki Prac nie mogą być przez niego przekazywane osobom trzecim do dalszego wykorzystania bez pisemnej zgody Usługodawcy. Wyniki Prac są utworem i korzystają z ochrony przewidzianej ustawą z 4.02.1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

14. Wyniki prac zostaną przekazane użytkownikowi na wskazany przez niego podczas pierwszej wiadomości e-mail będącej zgłoszeniem do porady on-line adres e-mail w formie pliku tekstowego w formacie PDF. Przekazanie wyników prac jest równoznaczne w wykonaniem danej usługi odpłatnej.

15. Proces konsultacji/porady on line odbywać się będzie w następujący sposób:

  1. Użytkownik (potencjalny usługobiorca) wyśle wiadomość e-mail na adres kontakt@terapiamalucha.pl, w którym przedstawi problem psychologiczny, przedmiot porady. W tytule wiadomości użytkownik wpisuje swoje imię i nazwisko oraz KONSULTACJA ON-LINE.
  2. Usługodawca w zwrotnej wiadomości e-mail poda informację o warunkach porady, terminu wykonania z podaniem ceny za usługę. Usługodawca na tym etapie ma prawo zrezygnować z podjęcia się realizacji usługi.
  3. Następnie potencjalny Usługobiorca wysyła wiadomość zwrotną drogą elektroniczną w formie e-mail z potwierdzeniem bądź dezaktualizacją zapytania.
  4. W przypadku wyrażenia przez Usługobiorcę woli zawarcia stosunku zobowiązaniowego z Usługodawcą opartego na umowie o świadczenie usługi porady psychologicznej świadczonej drogą elektroniczną Usługobiorca zobowiązuje się do uiszczenia na rachunek bankowy Usługodawcy 14 1140 2004 0000 3102 7618 3409 niezwłocznie ustaloną kwotę za świadczenie usługi porady psychologicznej on line (jest to cena podanej do wiadomości Usługobiorcy w e-mailu zgodnie z ppkt. b. przedmiotowego postanowienia)
  5. Po otrzymaniu należnego zadatku na rachunek bankowy Usługodawcy- przystąpi on do opracowania porady psychologicznej zgodnie z przedmiotem zlecenia, nie później niż w terminie 7 dni od daty zaksięgowania kwoty należnego za świadczoną usługę zadatku, a następnie gotową poradę niezwłocznie prześle na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy;
  6.  Stosunek zobowiązaniowy między stronami ustaje po zrealizowaniu świadczenia pieniężnego przez Usługobiorcę, zgodnie z istotą świadczenia wzajemnego opisanego w ustawie Kodeks cywilny. Za datę zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Usługodawcy;

16. Usługodawca informuje, że do pozytywnej realizacji poszczególnych elementów wykonania procesu konsultacji niezbędne jest prawidłowe skonfigurowanie skrzynki poczty elektronicznej.

17. Warunkiem korzystania z usług jest akceptacja niniejszego Regulaminu przez użytkownika oraz akceptacja akceptacja polityki prywatności firmy Terapia Malucha Anna Kańciurzewska dostępnej TUTAJ. 

18. Usługobiorca korzystając z usługi zaświadcza, że jest rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka, którego dane osobowe będą przetwarzane.

19. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.

20. Usługodawca ma prawo zamieścić na stronie internetowej będącej platformą przedmiotu usługi zarówno treść pytania (pytań) użytkownika, jak i Wyniki Prac dotyczące danej usługi odpłatnej, w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkownika, usługobiorcy

21. Usługobiorca wysyłając informacje na temat swojego dziecka (w tym dane wrażliwe) oraz dokumenty medyczne zgadza się na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Warunki przetwarzania danych osobowych w firmie Terapia Malucha Anna Kańciurzewska dostępne są w dokumencie Polityka Prywatności na stronie internetowej www.terapiamalucha.pl

 22. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a użytkownikiem, związane lub wynikające ze świadczonych usług poprzez serwis, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji. W razie niemożności polubownego zakończenia sporu wyłącznie właściwy do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla adresu wskazanego w    pkt. 1 Regulaminu

23. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.06.2018. Usługodawca ma prawo zmienić Regulamin w każdym czasie poprzez zamieszczenie na stronie internetowej jego obowiązującej wersji.